OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- Dostawy: Sukcesywna dostawa materiałów uszorstniających do zimowego utrzymania dróg powiatowych i wojewódzkich na terenie Powiatu Trzebnickiego w sezonie zimowym 2020/2021 z podziałem na zadania: zad. nr 1 – zakup i dostawa piasku w ilości 3 000 Mg

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 16.11.2020 r.

Informacja z otwarcia ofert – zakup i dostawa piasku

20 r.Ogł. o zamówieniu- zad. nr. 1-in.kryt_.suk_.dostawa-mater.do-ZUD-w-sez.2020-2021r.-21.10.2020r.

20-r.SIWZ-in.kryt_.suk_.dostawa-mater.do-ZUD-w-sez.2020-2021r.-21.10.2020r.

20 r. Umowa (piasek) załącznik nr 1.

Szczeg.-Spec.Techn_piasek