OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Usługi – Wykonanie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Trzebnickiego w sezonie zimowym 2020/2021 z podziałem na zadania: zadanie nr 1 – zwalczanie śliskości i odśnieżanie drogi wojewódzkiej nr 340 – czas pracy 200 godz. i całomiesięczny dyżur za każdy sezon zimowy, zadanie nr 2 – zwalczanie śliskości i odśnieżanie dróg wojewódzkich: nr 342 i nr 340 – czas pracy 200 godz. i całomiesięczny dyżur za każdy sezon zimowy, zadanie nr 3 – zwalczanie śliskości i odśnieżanie drogi wojewódzkiej nr 339 – czas pracy 25 godz. za każdy sezon zimowy, zadanie nr 4 – zwalczanie śliskości i odśnieżanie drogi wojewódzkiej dawna DK 5 – czas pracy 200 godz. i całomiesięczny dyżur za każdy sezon zimowy

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty ZUD drogi wojewódzkie w sezonie 2020-2021 27.11.2020 r.

Informacja z otwarcia ofert ZUD drogi wojewódzkie 2020-2021

20 r. Ogłosz. ZUD dr. woj. 20-21 r. zad. nr 1-4-przet.nr 1.

20r. SIWZ-in.kryt.ZUD woj.-20-21r-1 przet.

20r. Umowa -ZUD woj. 20 -21 r.-1 przet. – zał. nr 2 – Radc.Praw.

SPECYF.TECHNICZ. ZUD – 1 rok

Załącznik nr 2 i nr 3 do porozumienia nr DSDiK-15-2020